REGULAMIN PORZĄDKOWY INSTYTUTU REHABILITACJI IM. ŚW. HILDEGARDY

WSTĘP

§1

 1. Celem działania Instytutu Rehabilitacji im. św. Hildegardy w Falentach jest poprawa jakości życia i podnoszenie sprawności osób wymagających opieki lekarskiej, efektywnej rehabilitacji oraz krótkoterminowej lub długotrwałej pielęgnacji i opieki.
 2. Instytut Rehabilitacji im. św. Hildegardy (dalej: Instytut) jest zarejestrowany jako podmiot leczniczy (numer Księgi Rejestrowej 000000194366).
 3. Przedmiotem działalności Instytutu jest udzielanie całodobowych, kompleksowych świadczeń zdrowotnych obejmujących opiekę, pielęgnację, rehabilitację i leczenie.

UZYSKIWANIE I UDZIELANIE INFORMACJI

§2

 1. Informacje nt. aktualnych zasad przyjęć i kwalifikacji, niezbędnych dokumentów, zasad odpłatności,
  długości pobytu oraz warunków korzystania z usług Instytutu można uzyskać:
  • w recepcji Instytutu Rehabilitacji
  • pod numerem infolinii +48 609-613-615
 2. Wszelkie prośby, skargi i uwagi zgłaszane mogą być za pośrednictwem Recepcji do Dyrektora Zarządzającego.
 3. Wszelkie informacje na temat stanu zdrowia oraz pobytu Pensjonariusza w Instytucie są poufne. Ich udzielanie osobom trzecim, o ile prawo nie stanowi inaczej, możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą Pensjonariusza, zgodnie z formularzem wypełnianym przy przyjęciu. Przy czym udzielanie informacji drogą elektroniczną możliwe jest wyłącznie po podaniu umownych haseł.

ŚWIADCZENIA

§3

 1. Zakres usług i zasady pobytu w Instytucie (w tym w szczególności zasady odpłatności, czas pobytu, zasady przerwania / zakończenia pobytu, szczegółowy zakres świadczeń) jest zgodny z postanowieniami określonymi przez Dyrektora Zarządzającego lub Specjalisty ds. Administracji przed i/lub w trakcie przyjęcia do Instytutu.
 2. Szczegółowy wykaz usług standardowych i ponadstandardowych wraz z aktualnym cennikiem dostępny jest u Dyrektora Zarządzającego, w Recepcji instytutu. Zgodnie z pisemną zgodą, wyrażoną przy przyjęciu, Pensjonariusze Instytutu obowiązani są do poddawania się zleconym badaniom i zabiegom lekarskim, czynnościom pielęgniarskim oraz zabiegom z zakresu rehabilitacji, terapii zajęciowej itp. będących elementem prowadzonego programu terapeutycznego.

ZASADY PORZĄDKOWE

§4

 1. Pensjonariusze Instytutu obowiązani są do przestrzegania szczegółowych porządkowych, higienicznych, organizacyjnych i innych zaleceń personelu, w tym dotyczących rozkładu dnia (pory posiłków, zabiegów, zajęć dodatkowych) oraz norm wzajemnego współżycia oraz zapewnienia spokoju i intymności współpensjonariuszy.
 2. W odniesieniu do ww. punktu Regulaminu mogą być stosowane indywidualne wyłączenia, wynikające z profesjonalnej oceny stanu zdrowia i możliwości Pensjonariusza.
 3. Na teren Instytutu nie wolno wprowadzać zwierząt.

ODWIEDZINY

§5

 1. Odwiedziny w Instytucie odbywają się codziennie w godzinach 9.00 – 18.00.
 2. Osoby odwiedzające muszą stosować się do zaleceń porządkowych personelu Instytutu.
 3. Osoby odwiedzające swoim zachowaniem nie mogą zakłócać pracy personelu Instytutu oraz spokoju innych pensjonariuszy.
 4. Osoby odwiedzające nie mogą przebywać w salach innych pensjonariuszy.
 5. Pracownik Instytutu ma prawo odmówić wstępu na teren Instytutu osobom:
  • w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
  • nieprzestrzegającym higieny osobistej,
  • w stanie zdrowia wskazującym na możliwość przeniesienia choroby zakaźnej.
 6. W przypadku dostarczania przez osoby odwiedzające artykułów żywnościowych należy stosować
  następujące zasady:
  • dostarczane produkty muszą być świeże i nieprzeterminowane,
  • przy korzystaniu z lodówki, każdorazowo artykuły nieposiadające fabrycznie nadrukowanej
   daty ważności powinny być oznaczone datą umieszczenia ich w lodówce.
 7. W określonych sytuacjach związanych z zagrożeniem epidemiologicznym (np. w sezonie grypowym itp.) decyzją Dyrektora Zarządzającego mogą zostać wprowadzone dodatkowe regulacje / ograniczenia dotyczące odwiedzin.

ZAKAZY DOTYCZĄCE ALKOHOLU i TYTONIU

§6

 1. Na terenie Instytutu obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu.
 2. Na terenie Instytutu obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w stanie po spożyciu alkoholu.
 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia co do stanu trzeźwości Pensjonariusza, personel ma prawo podjąć wszelkie czynności zmierzające do potwierdzenia lub wykluczenia tego faktu (pobranie badań, wezwanie policji, inne). Z podjętych czynności tworzona jest stosowna dokumentacja.
 4. W przypadku złamania zakazów, o których mowa w ustępach 1 i 2 niniejszego paragrafu, Pensjonariusz obciążony zostanie karą umowną w wysokości 1000,- PLN za każde zdarzenie oraz w przypadku osób korzystających z pobytu współfinansowanego przez NFZ poniesie koszty pobytu na zasadach 100% odpłatności w kwocie nie niższej niż kwota refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia [podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz.
  654 z późn. zm.)] .

§7

 1. Na terenie Instytutu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 2. Palenie tytoniu dozwolone jest wyłącznie na wolnym powietrzu w wyznaczonej strefie.
 3. Łamanie zakazu palenia na terenie Instytutu podlega każdorazowo karze umownej w wysokości 100,- PLN.

§8

Nieprzestrzeganie postanowień §6 i §7 uznaje się za ciężkie naruszenie Regulaminu Instytutu i decyzją
Dyrektora Zarządzającego może być powodem usunięcia Pensjonariusza z Instytutu w trybie
natychmiastowym.

RZECZY I PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE

§9

 1. Wszelkie przedmioty wartościowe i pieniądze składane są do depozytu za pokwitowaniem.
 2. Złożenie do depozytu następuje protokolarnie, w obecności opiekuna i dwóch pracowników Instytutu.
 3. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za utratę przedmiotów nie złożonych do depozytu.
 4. Pensjonariusze i osoby odwiedzające ponoszą odpowiedzialność materialną za celowe lub wynikające z zaniedbania uszkodzenie, zniszczenie lub ponadnormatywne zużycie mienia Instytutu.

OPUSZCZANIE INSTYTUTU

§10

 1. Niezależnie od okoliczności opuszczenie Instytutu możliwe jest wyłącznie za wiedzą personelu.
 2. Korzystanie z przepustek regulowane jest oddzielnymi przepisami (zapisami umów, itp.)
 3. W dniu wypisu Pensjonariusz zobowiązany jest opuścić zajmowany pokój najpóźniej do godziny 14.00; w przeciwnym razie naliczana zostaje opłata za pobyt zgodna z aktualnym cennikiem.
 4. Z uwagi na systemy alarmowe oraz zasady bezpieczeństwa zabrania się przebywania poza budynkiem głównym Instytutu w nocy, tj. w godzinach między 22.00 a 6.00.

OPŁATY

§11

 1. Wszelkie opłaty z tytułu świadczeń, zrealizowanych zakupów i inne należy wnosić terminowo.
 2. Płatności należy dokonywać przelewem na wskazany rachunek bankowy lub kartą płatniczą w Recepcji.
 3. Przyjmowana wyjątkowo płatność gotówkowa, może wiązać się z dodatkową opłatą manipulacyjną.
 4. Instytut może przesyłać kopie wystawionych faktur na adres e-mail podany przez nabywcę.
 5. Instytut zleca zewnętrznym firmom zewnętrznym windykację przeterminowanych należności.
 6. Instytut nie są pobierane opłaty za przechowywanie zwłok.
 7. Maksymalna wysokość opłaty za:
  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 0,002 PLN
  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej wynosi 0,0002 PLN
  • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych wynosi 0,002 PLN

ZMIANY REGULAMINU

§12

Firma ARVENA GROUP Sp. z o.o. ALFA Sp. Komandytowa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień do Regulaminu. Informacja o zmianach / uzupełnieniach Regulaminu wywieszana jest na tablicach ogłoszeń w Instytutu. Nowe postanowienia wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich wywieszenia do wiadomości.

Ta strona korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka) w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce. Dowiedz się więcej

Rozumiem